Հայոց լեզվի ծրագրեր

2016-2017 ուստարի

9-րդ դասարան

 1. Գրաբար տեքստերի ընթերցումններ։ Ավանդական գրաբարի ուղղագրական և ուղղախոսական տարրական կանոնները
 2. Միտք, արտահայտչամիջոց, տեքստ, բառային տեքստ։
 3. Նախադասությունը՝ տեքստի բաղադրիչ։
 4. Նախադասության տեսակները (պարզ, բարդ)։ Նախադասության մեջ մտնող բաղադրիչ կառույցներ (բարդ նախադասության բաղադրիչներ, դերբայական դարձված)։
 5. Համադասություն և ստորադասություն։ Կապակցման միջոցները, կետադրությունը։ Համադասական և ստորադասական շաղկապներ։
 6. Ստորադասական նախադասություն։ Ստորադաս նախադասության հոմանիշությունը դերբայական դարձվածին։ Ստորադասի բնույթը։
 7. Պարզ նախադասություն։ Համառոտ, թերի և միակազմ նախադասություն։
 8. Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամների արտահայտությունը (կրկնություն նյութական իմաստ ունեցող և չունեցող խոսքի մասերի)։ Գրաբարյան քարացուկները մակբայներում։
 9. Վերաբերություն արտահայտող խոսքի մասերի կրկնություն։
 10. Մեջբերվող խոսք, տեսակները, կետադրությունը։
 11. Գործնական գրություններ։

10-րդ դասարան

 1. Տեղեկություններ լեզվի մասին։ Հնդևրոպական մայր լեզու, հայերենի տեղը հնդևրոպական լեզուների տոհմածառում։
 2. Ուղղագրական և ուղղախոսական կանոններ, համեմատություն գրաբարի կանոնների հետ։ Արտասանական միտումների ուսումնասիրում, վերաբերմունք դրանց նկատմամբ։ Գրաբարի գրության մնացուկները ժամանակակից հայերենի ուղղագրությունում։
 3. Տեքստ, կառուցվածքը։ Տեքստի բաղադրիչների նշանակությունը դրա ընկալման համար։ Միտումնավոր և տեղեկատվական տեքստեր։ Գեղարվեստական տեքստ։ Տեղեկատվական տեքստերի ժանրային առանձնահատկությունները (ակնարկ, դիմանկար, հարցարույց, լուր)։ Հրապարակախոսություն և գիտական աշխատանք։ Գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական տեքստերի ոճական առանձնահատկությունները։
 4. Բառագիտություն. իմաստաբանություն և բառակազմություն։ Բառապաշար, փոխառյալ և բուն հայերեն բառեր։ Բառապաշարի շերտերն ըսստ կիրառելիության, հնաբանություններ և նորաբանություններ։ Բառերի տեսակներն ըստ ձևի և իմաստի փոխհարաբերության. բազմիմաստ և համանուն բառեր, հարանուններ, հոմանիշներ, հականիշներ։ Դարձվածքներ, դրանց բառային, ոճական և նրբիմաստային արժեքը։ Բառակազմություն։ Բառակազմական միավորներ՝ ածանց, արմատ։ Բառաբարդում և ածանցում։ Արմատի կրկնությամբ կազմված բառեր։ Բարդ բառերի տեսակները, դրանց ուղղագրությունը։
 5. Բառարանագրություն։ Բառարանների տեսակները, դրանց պարունակած տեղեկությունները։ Հանրագիտարաններ, տեղեկատուներ։ Ամենակիրառական բառարաններն ու բառարանագիրները։

 

12-րդ դասարան (մինչև դեկտեմբեր)

 1. Խոսքի ընդհանուր հատկանիշները։ Շարադրանք։ Շարադրանքի ոճական ընտրություն։ Գործառնական ոճեր. գիտական, վարչական, հրապարակախոսական և գեղարվեստական ոճեր։ Առօրյա խոսակցական ոճ։
 2. Քերականության բաժինները. ուղղագրություն, ուղղախոսություն, բառագիտություն։
 3. Ձևաբանություն։ Խոսքի մասերի դասակարգում ըստ նյութական, քերաանական և վերաբերմունքային իմաստների։ Գոյականի, դերանվան, բայի հիմնական հատկանիշները։
 4. Շարահյուսություն։ Նախադասություն, տեսակները։ Բարդ նախադասության բաղադրիչներն ու դրանց հարաբերությունը։ Բազմաբարդ նախադասություն։ Հիմնական կանոնները և շեղումները։ Զուգաձևություններ։