Մայրենիի ստուգատես, գրաբարյան օլիմպիադա

9-րդ դասարան

  • Ուսումնասիրություններ հայերեն խոսքում ամենաշատ հանդիպող սխալների մասին։
  • Ժամանակակից փոխառությունները՝ կապված զարգացող տեխնոլոգիաների հետ։
  • Գրաբար տեքստերի ընթերցանություն։

10-րդ դասարան 

  1. Ուսումնասիրություններ մայրենի լեզվից.
  • Ստուգաբանությունը՝ լեզուն խորապես հասկանալու և զգալու միջոց։
  • Լեզվաբանության մեջ բնականը և պայմանականը։
  • Բառիմաստի բացահայտումը բառակազմության ժամանակ։

2.Գրաբարի օլիմպիադա

Գրաբար տեքստերի ընթերցում, դրանց փոխադրումը ժամանակակից հայերենի։

11-րդ դասարան

  • Գրողի լեզուն՝ ուսումնասիրության նյութ։ Մի քանի հայ գրողների բառապաշարի ուսումնասիրում և համեմատում (խմբային աշխատանք)։