11.02.2016

Հայոց լեզու

Բայ։ Դիմավոր և անդեմ բայեր։ Բայի քերականական ընդհանուր կարգերը. խոնարհում, կազմություն, սեռ, բայահիմք։ Բայածանցներ.ածանցների տեսակները։ Սոսկածանցներ, բազմապատկական, պատճառական և կրավորական ածանցներ։ (Շտ.1, էջ 57-60)

Գրականություն

19-20-րդ դարի հայ ռեալիստները. Պարոնյան, Նար-Դոս, Շիրվանզադե, Զոհրապ (կրկնում)