09.07.2016

Հայոց լեզու

  1. Բառերի միասին, անջատ, գծիկով գրությունը (վ.53-63)
  2. Բաղադրյալ հատուկ անունների գրությունը (վ.66-73)
  3. Բաղաձայնների ուղղագրությունը, երկհնչյուն, երկհնչյունի ուղղագրությունը։ Վանկ, շեշտ, գաղտնավանկ։ (վ.88, 91, 92,93, 94,95,96)։

Հայ գրականություն

Մեսրոպ Մշտոց, գրերի գյուտը, Մաշտոցի մասին Կորյունի, Խորենացու վկայությունները։ Պատմագրություն։ 5-րդ դարի հայ պատմիչներ, Ագաթանգեղոս, Բուզանդ, Եղիշե, Խորենացի, Փարպեցի։ Եղիշեի և Խորենացու ասույթների ընթերցանություն գրաբար։ Դրանց համեմատությունը։