09.16.2016

Բառագիտություն։ Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստ, դարձվածքներ, արտահայտություններ (Շտ1, էջ 28-35) ։ Բառիմաստների և դարձվածքների իմաստների համեմատում, համապատասխանեցում։