09.28.2016

Հայոց լեզու

Բառակազմություն։ Բաղադրյալ բառի բաղադրիչները։ Արմատ և ածանց։ Պարզ, ածանցավոր և բարդ բառեր։ Բարդ բառերի տեսակները՝ հարադրական, կցական և համադրական բարդություններ, ուղղագրությունը։ (Շտ. 1, վ.35-40)։

Գրականություն

Հին գրականություն, պոեզիա. Գրիգոր նայերկցի. «Մատյան ողբերգության», հատվածների ընթերցում։ Մարդ և Աստված հարաբերությունը՝ «Սրտի խորքից» Աստծո հետ խոսելիս։ Նարեկացու ձգտումն առ Աստված։ Նարեկացուն վերաբերող առաջադրանքները (շտ.1, էջ 144-147)