09.29.2016

Հայոց լեզու

Արմատ, ածանց, ածանցների տեսակները՝ նախածանց, վերջածանց, միջնածանց։ Բառի մեջտեղում ընկած ածանց։ Բառակազմական վերլուծություն։ (էջ 35-40)։

Գրականություն

Միջնադարյան գրականություն։ Ֆրիկ, Քուչակ։ Բանաստեղծությունների ընթերցում, քննարկում։