10.06.2016 (ամփոփիչ)

Հայոց լեզու

Բառագիտություն

Գրականություն

Խաչատուր Աբովյան. «Վերք Հայաստանի»։ Աբովյանի մասին տեղեկություններ, արտադասարանական ընթերցում՝ «Պարապ վախտի խաղալիք»։ Ծանոթացում «Խաչատուր Աբովյան» փաթեթին։