10.07.2016

Ձևաբանություն

Բառի ձև և ձևույթ։ Թեքվող և չթեքվող խոսքի մասեր։ Խոսքիմասային, քերականական և վերաբերմունքային իմաստ ունեցող բառեր։ Գոյական, հատկանիշները։ Գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը։ (Շտ.1, էջ 48-50)։