10.10.2016

Հայոց լեզու

Գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը, օրինչափություններն ու բացառությունները։ Հոլով, հոլովում։ Սեռական- տրական, տրական-հայցական, ուղղական-հայցական հոլովների արտահայտությունը, դրանց պաշտոնը նախադասության մեջ։ Բացառական և գործիական հոլովների պաշտոնները, բայի հետ դրանց գործակցությունը։ (շտ.1, էջ 43-50)

Գրականություն

Խաչատուր Աբովյան. «Վերք Հայաստանի»։ Աբովյանի մասին տեղեկություններ, արտադասարանական ընթերցում՝ «Պարապ վախտի խաղալիք»։ Ծանոթացում «Խաչատուր Աբովյան» փաթեթին։