10.12.2016

Հայոց լեզու

  • Հոլովում։ Ներքին և արտաքին հոլովումներ։ Այլաձև հոլովումներ։ Զուգաձևություններ հոլովման համակարգում։
  • Հոդ։ Որոշյալ հոդեր, կիրառությունը։ Ստացական, դիմորոշ և ցուցական հոդեր։ (Շտ.1, էջ 46-49)

Գրականություն

Աբովյանի կենսագրությունը՝ փաստեր։ «Վերք Հայաստանի…» վեպի կառուցվածքը, «Հառաջաբանը»։ Նոր գրականության խնդիրները՝ ըստ «Հառաջաբանի»։