10.20.2016

Հայոց լեզու

Դերանունի պաշտոնը նախադասության մեջ։ առարկայի հատկանիշ և գործողության հատկանիշ ցույց տվող դերանունների տարբերությունները։ Գոյական, ածական, թվական և դերանուն խոսքի մասերի քերականական կարգերը, շփոթություն առաջացնող նմանություններ։ Ինչպես տարբերել միանման քերականական կարգեր ունեցող խոսքի մասերը (էջ 50-57)։

Գրականություն

Ռոմանտիկ վիպասանները, Րաֆֆի, Մուրացան։ Ռոմանտիզմ, նպատակը։Ռոմանտիզմի արտահայտությունը «Սամվել» և «Գևորգ Մարզպետունի» վեպերում։