11.07.2016

Հայոց լեզու

Դերբայական ձևեր։ Անկախ և կախյալ դրբայներ։ Ձևակազմական միավորներ։ Ձևակազմական համանունություններ։ Պարզ և ածանցավոր բայերի ձևակազմական տարբերությունները։ Հարադիր բայեր, կանոնավոր և անկանոն բայեր։ (Շտ.1, էջ 60-62)

Գրականություն

Շահան Շահնուր, կյանքը, ստեղծագործությունները։ «Նահանջը առնց երգի» վիպակը։ Գաղափարը։ Կերպրների բնութագրերը։