11.11.2016

Շարահյուսություն։ Շարահյուսական քերկանական կարգեր։ Պարզ նախադասություն։ Անդեմ նախադասություն։ Բայական և անվանական անդեմ նախդասություննր։ Անենթակա և թերի նախադասություններ։ (Շտ.1, էջ 68-72)