12.07.2016

Քերականական խնդիրներ, քերականական տարբեր կարգերին վերաբերող առանձնահատկությունների համադրում (պնդումների փունջ)

Գրական ժանրերը, սեռերը, դրանց առանձնահատկությունների քննարկում։ Ցայտուն ներկայացուցիչները, ամենաբնորոշ ստեղծագործությունները։