09.15.2016

Հայոց լեզու

Կարդալ և ժամանակակից հայերենի փոխադրել հատվածը (գր.ձեռն., էջ 12)

Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,
Որ յաղթեցեր քաջ ազգին Ալանաց,
Ե՛կ հաւանեա՛ց բանից աչագեղոյ դստերս Ալանաց`
Տալ զպատանիդ.
Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրեն դիւցազանց`
Զայլոց դիւցազանց զարմից
Բառնալ զկենդանութիւն
Կամ ծառայեցուցանելով
Ի ստրկաց կարգի պահել
Եւ թշնամութիւն յաւիտենական
Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել:

Ռադիոշարք պատրաստել՝ «Հայերենի զարգացման փուլերը» թեմայով։ Առաջին հաղորդումը՝ «Գրաբար»- ներկայացնել գրաբարը, հետաքրքիր փաստեր բառապաշարից, գրաբար ասույթների ընթերցում։

Անգիր սովորել Խորենացու «Հայոց պատմությունից» փոքրիկ հատված՝ «Թէպէտ և եմք ածու փոքր…» (դասագիրք, էջ 14)։