10.20.2016

Հոմանիշություն։ Հոմանիշի և նույնանիշի տարբերությունը։ Իմաստային և կիրառական տարբերություններ։ Բառի ընտրություն՝ իմաստային տարբերությունն ի նկատի ունենալով։

Առաջադրանք. ստորև բերված բառերի հոմանիշները գտնել բառարանի օգնությամբ, փորձել բացատրել դրանց տարբերությունները օրինակների միջոցով.

աղիողորմ, աղջամուղջ, աճապարել, անագորույն, անաղարտ, անհեթեթ, անձկալի, անոթի, անպաճույճ, ապերախտ, առեղծված, արտաքսել, արբշիռ, աստանդական։

Advertisements