10.20.2016

Հոմանիշություն։ Հոմանիշի և նույնանիշի տարբերությունը։ Իմաստային և կիրառական տարբերություններ։ Բառի ընտրություն՝ իմաստային տարբերությունն ի նկատի ունենալով։

Առաջադրանք. ստորև բերված բառերի հոմանիշները գտնել բառարանի օգնությամբ, փորձել բացատրել դրանց տարբերությունները օրինակների միջոցով.

աղիողորմ, աղջամուղջ, աճապարել, անագորույն, անաղարտ, անհեթեթ, անձկալի, անոթի, անպաճույճ, ապերախտ, առեղծված, արտաքսել, արբշիռ, աստանդական։