11.21.2016

  1. Սովորողների Էսսեների և գեղարվեստական պատմությունների ընթերցում, քննարկում։
  2. Բառակազմություն։ Բառակազմական միավորներ։ Արմատի և ածանցի տարբերությունը։ Ածանցի և վերջավորության տարբերությունը։ Բառերի տեսակները՝ պարզ, բարդ, ածանցավոր և բարդ ածանցավոր։
  • Սեփական տեքստերից գտնել 5 ածանցավոր, 2 բարդ և 2 բարդածանցավոր բառ։
  • Տրված շարքի բառերը բառակազմական վերլուծության ենթարկել.
    Նամակագիր, շաքարախտ, ունկնդիր, ձեռնասուն, շքամուտք, որտեղ, ասուլիս, առևտուր, առաջ, առողջ, փառք, բաժին, հասուն, միջոց, անդեմ, անզուգական, տարընթերցում, մակդիր, միջնապատ, հանքահոր, կծու, աղի։