11.24.2016

Նախածանցներ և վերջածանցներ։ Ածանցի դիրքը արմատի նկատմամբ։ Միջնածանց, բայածանցները՝ որպես սովորական ածանցներից տարբեր տեսակ։ Համածանցավոր բառեր։

Տրված բառազույգերից ընտրելով մեկական արմատ՝ կազմեք բարդ բառեր։

Գտիր տրված բառերի ընդհանուր արմատը (ըստ շարքերի)

  • մեծարժեք, արժեքավոր, անարժեք, արժանի, անարժան, արժույթ, արժենալ
  • անհեատես, հեռակա, հեռավոր, հեռու, զուգահեռ, հեռախոս, հեռանալ
  • չկամություն, կամավոր, բարեկամ, կամազուրկ, կամակոր, կամենալ
  • ամենահաճելի, բարեհաճ, տհաճություն, հաճույք, հաճոյանալ, հաճելի, քմահաճ
  • քարհանք, հանքագործ, գրհան, հոգեհան, հանելուկ, հանույթ, հանելի, հանել
  • անծանոթ, քաջածանոթ, ծանոթություն, ծանուցում, վերծանել, դյուրածն։