12.08.2016

  1. Գրաբարյան 5 րոպե. ընթերցանություն և աշխարհաբարի փոխադրում.
  • Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:
  • Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:
  • Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:
  • Մի՛ տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի՛ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց:

2. բառակազմություն  — կատարել առաջադրանքները (երկու տիպի)

3.  Իմաստաբանություն — անծանոթ բառերի բացատրությունը պարզել բառարաններով