12.15.2016

  1. Գրաբարի 5 րոպե.

Կարդալ, թարգմանել

Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:

2. բառակազմություն (ներբեռնել)

3. Գտիր տրված բառերի ընդհանուր արմատները.

ա) արգելք, անարգանք, արգանակ, հարգել, մեծարգո
բ) կտրել, հուսակտուր, աղեկտուր, կտրուկ, կտրատել
գ) սնունդ, միասին, անասուն, կաթնասուն, քառասուն

4.

Ծովափ, սրտակեր, վազանց, վերադարձ, սակագին, գրքասեր, ծածկագիր, խելամիտ, թոքախտ, ասպազեն, խելամիտ, ջրաչափ, սնանկ, բաժնետոմս, բքախեղդ, հացառատ։

5. Կարգի բերել կայքը, պատրաստել գնահատման։