10.06.2016

Բայ, դերբայ, դերբայական դարձված։ Տրոհվող և չտրոհվող դերբայական դարձվածներ։ Տրոհվող դերբայական դարձվածների տրոհումը։

Կետադրել հետևյալ նախադասությունները.

Հայոց լեզու, 11-րդ դասարան  դասագիրք, էջ 157, վ.13։