10.10.2016

Դերբայական դարձված։ Տրոհվող և չտրոհվող դերբայական դարձվածներ։ Դերբայական դարձվածի շարադասությունը նախադասության մեջ։ Շարադասության հետ կապված կետադրություն։

Հայոց լեզու, 11-րդ դասարան  դասագիրք, էջ 157, վ.13։