10.20.2016

Նախորդ դասին կարդացած նյութի քննարկում։ Կերպար, կերպարի մասին հետևություններ՝ հենվելով պատմվածքում եղած տվյալների վրա։ Շարադրանք՝ «Իմ պատկերացումը և հեղինակի ներկայացրած կերպարը» թեմայով։ Շարադրանքի ընթացքում դերբայական դարձվածի, հետադաս տրոհվող անդամների, հեռացված հատկացուցչի կետադրության վրա ուշադրության հրավիրում։