09.07.2016

  1. Տեքստ, Նախադասություն, բառակապակցություն։ Բառակաապակցության տեսակներն ըստ գերադաս անդամի, կապակցման միջոցները։ Առդրություն, համաձայնություն, հոլովառություն։
  2. Տրված տեքսստից դուրս բերել բառակապակցությունները, որոշել, թե որը ինչ միջոցով է կապակցվել։

Ընդունված է համարել, որ կան միայն պոլիթեիզմն (բազմաստվածություն) ու մոնոթեիզմը (միաստվածություն)։ Բայց հնարավոր է երրորդ՝ ոչ այնքան տարածված մի ճանապարհ՝ էնոթեիզմը։ Էնոթեիզմը չի ժխտում աստվածների բազմության գոյությունը, բայց առաջարկում է ընտրել նրանցից մեկին։ Էնոթեիզմում բացակայում է այն պատկերացումը, թե ընտրված աստվածը ամենաբարձրն է, մյուսներից լավը։ Սա միայն նշանակում է, որ նրանք, ովքեր երկրպագում են որևէ աստծո, ընտրել են նրան շատ ուրիշներից։ Այսպիսով՝ էնոթեիզմը ենթադրում է, որ ամեն մի ժողովուրդ իր համար աստված է ընտրում և, հետևաբար, տարբեր ժողովուրդների համար կարող են աստվածները տարբեր լինել։ Բայց նրանցից ոչ մեկը մյուսից բարձր չէ։

  • Տնային հանձնարարություն — Դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, էջ 14, Առաջադրանքներ, գ) (Տրված բառակապակցությունները բնութագրիր ըստ բաղադրիչների կապակցման սերտության և ըստ բառակապակցության գերադաս անդամի խոսքիմասային պատկանելության)