12.12.2016

Շաբաթվա առաջադրանքները (12-16.12.2016)

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը.

բ-պ-փ

երեսսր-իչ, խարխափել, Հակո-յան, նր-անցք, խա-ուսիկ, տար-ողել, ոսկեծո-, ալեծու-, ճամ-ա, թրմ-ալ, ջրար-ի, քարակո-, դա-նեվարդ, հղ-անալ, ճե-ընթաց, ս-րդել, Քերո-յան, աջհամ-ույր, ուր-աթախոս, համ-երատար, որ-անոց.

գ-կ-ք

ան-ամ, շ-ադուռ, ավա-, եր-, ավա-անի, զու-ել, միր-, բեր-, ճրա-, հա-նել, ար-ա, հո-ատար, պար-և, բարվո-ել, Մար-ար, Սար-իս, մար-արտաշար, ո-ևորվել, վար-անիշ, պատարա-, կար-, կարա-, շա-անակագույն, փա-ցնել.

դ-տ-թ

ան-ամ,բարդ, եր-ում, զվար-, դա-ար, զար-, խն-իր, գր-նակ, աղճա-ել, զար-ուցիչ, ըն-ունել, ըն-հանուր, զար-ուղի, կար-ալ, հաղոր-ել, փ-ախտ, անձրևոր-, որ-ատունկ, վար-, օ-աչու, հեծանվոր-, թղ-ախաղ, գաղ-ական, բիր-, բուր-։

ԱՅԼԸՏՐԱՆՔ

Փորձիր թարգմանել հղումով նշված տեքստը.

 

 1. Վերլուծիր տրված նախադասությունները հետևյալ հաջորդական քայլերով.
 • գտիր՝ նախադասությունը պարզ է, թե՞ բարդ
 • գտիր ենթական ու ստորոգյալը (եթե բարդ նախադասություն է, ենթականերն ու ստորոգյալները)
 • գտիր ենթակայի լրացումները
 • գտիր ստորոգյալի լրացումները։
 1. Լսվեց մի կրակոց, բայց Ավին ոչինչ չզգաց։
 2. Հանկարծ Սոնան տեսավ նրան, ցնցվեց, ոստյուն արեց դեպի հետ, բայց մի կրակված ձեռք փակեց հնձանի դուռը։
 3. Անշարժ կյանք սիրող այդ հղփացած մարդը աչքերն անտարբեր սահեցնում էր ամեն բանի վրա՝ չտեսնելով ոչ մի բան։

3. Կետադրիր տրված նախադասությունները։

 • Տիկին Հարունյանն ինքն էլ չհասկացավ ինչու այս անգամ չմոտեցավ աղջիկներին։
 • Նրանք սուրալով անցնում էին դեպի փոքրիկ կղզյակը ծածկված երփնավառ ծաղիկներով։
 • Արմունկները հենած թղթերի դեզին Ոսկանը հանեց Ստեփանոսի տարիներ առաջ գրած նամակը և քանիերորդ անգամ կարդաց այն։
 • Կնոջ ուրվականը չէր հեռանում նրա աչքերի առջևից և նա չէր հասկանում ինչ է մտածում։
 • Նա նստեց Սահակ Պարթևի դիմաց քարե նստարանին աչքերը խորամանկորեն գցեց նրա կողմը և լուրջ նայեց նրան։