10-րդ՝ ընտրովի

Քերականություն

Գոյական, գոյականի քերականական կարգերը, գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը։ Անհոգնական և անեզական գոյականներ։ Հոգնակի թվի իմաստները՝ մեկից ավելի առարկա, տևականություն։

Վարժություններ՝ էջ 204-205։

Գոյականի հոլովն ու հոլովումը։ Հոլովման տեսակները՝ ներքին և արտաքին։ Արտաքին հոլովիչներ։ Հոլովման տեսակի որոշումը։ Զուգաձև հոլովումներ։

էջ 205, 12, 13։

Էջ 46

Հոդեր։ Տեսակները, կիրառություւնը։

Էջ 47։