02.23.2018

  • Հոդ։ Որոշիչ, ստացական, դիմորոշ և ցուցական հոդեր։ Դրանց տարբերություններն ու նմանությունները։ — էջ 47-49, վարժ. 38-47։
  • Տրված նախադասություններից առանձնացնել նաև գոյականները, որոշել հոլովն ու հոլովումը։
  • Ածական անուն- ածականի տեսակները, որակական և հարաբերական ածակակններ։ Ածականի համեմատության աստիճանները։ Համեմատության աստիճան չունեցող ածականներ։ Ածականի գերադրական աստիճանի կազմությունը։ Հոմանիշ ձևեր։ Հոմանիշ ձևերի միաժամանակ կիրառության անթույլատրելիությունը։

    էջ 49,  վարժ. 48-50; էջ50, վարժ. 53, 54, 56;  էջ 51, վարժ. 57; էջ 205-206, վարժ. 14-21։