02.26.2018

Ածական անուն- ածականի տեսակները, որակական և հարաբերական ածակակններ։ Ածականի համեմատության աստիճանները։ Համեմատության աստիճան չունեցող ածականներ։ Ածականի գերադրական աստիճանի կազմությունը։ Հոմանիշ ձևեր։ Հոմանիշ ձևերի միաժամանակ կիրառության անթույլատրելիությունը։

էջ 49,  վարժ. 48-50; էջ50, վարժ. 53, 54, 56;  էջ 51, վարժ. 57; էջ 205-206, վարժ. 14-21։

Թվական անուն։  Թվականի տեսակները։ Դասական և քանակական թվականներ։ Քանակական թվականի տեսակները (բուն քանակական, կոտորակային (կես և քառորդ բառերը ներառած) և բաշխական)։ Դասական թվականի իմաստը։ Թվական պարունկող, բայց թվական չհանդիսացող բառեր։ Թվականների ուղղագրությունը։ Փոխանվանաբար կիրառված թվականներ։

էջ 514 վ. 58-63, էջ 206, վ. 21,22,23։