03.21.2018

Բայ։ Դիմավոր և անդեմ բայեր։ Անդեմ բայերի՝ դերբայների տեսակները։ Անկախ դերբայներ։ Բոլոր բայերին վերաբերող քերականական կարգերը՝

  • խոնարհում՝ ա-ե.

Առաջադրանք

Տրված տեքստից ընտրել բայերը, որոշել` դիմավոր են, թե անդեմ, ա խոնարհման են, թե՝ ե։