Բայի սեռը. դիմավոր բայեր

  1. Բայի սեռը։ Կրավորակերպ չեզոք բայերի առանձնահատկությունը։ Ներգործական բայերի խնդրառությունը։

Առաջադրանք. Գտնել բայերը, որոշել դերբայական ձևը, հիմքը, նշել կազմությունը, սեռը։

Հասուն անհատականության 15 հատկանիշները՝ ըստ Աբրահամ Մասլոուի։

  1. Դիմավոր բայեր. Դեմքի, թվի ժամանակի քերականական կարգերը։ Անցյալ ժամնակի տարողունակությունը, ներկա ժամանակի տարողունակությունը։ Եղանակի քերականական կարգը։

Առաջադրանք. Գտնել դիմավոր բայերը, որոշել դեմքը, թիվը, ժամանակը, եղանակը։

Ցանկություններից վախենալը