03.11.2018

  1. Դերբայական դարձված. Դիմավոր և անդեմ բայեր։ Անդեմ բայրեի պաշիոնը նախադասության մեջ։ Անդեմ բայ+ լրացում կառույցը՝ դերբայական դարձված։ Տրոհվող և չտրոհվող դերբայական դարձվածներ։
    Դերբայական դարձված
  2. Լրացնել տառերը և կետադրել։ ուղղագր.-կետ.