04.03.2018

  1. Միջին հայերենի և արևմտահայերենի համեմատում։
    Կարդում ենք Քուչակի հայրենները, (1, 5, 8, 12, 15, 22, 28, 29, 32, 37, 43, 47, 59, 84, 88, 91, 93)։ Ուսումնասիրում ենք լեզվական առանձնահատկությունները։
  2. Կարդում ենք Դանիել Վարուժանի բանաստեղծություններից՝ «Անդաստան», «Ցորյանի ծովեր», «Հասուն արտ», «Հունձք կժողվեմ», «Երնում» ։ Համեմատել լեզուն Քուչակի լեզվի հետ։

Լեզվական աշխատանք.
1. Գտնել երկրորդական նախադասությունները, վերածել դրանք դերբայական դարձվածների, համապատասխանաբար կետադրել (որտեղ հարկավոր է)։

Դերբայական դարձված