04.05.2018

1. Գտնել երկրորդական նախադասությունները, վերածել դրանք դերբայական դարձվածների, համապատասխանաբար կետադրել (որտեղ հարկավոր է)։

Դերբայական դարձված

2. Վարուժանի և Քուչակի լեզվի համեմատում։

Էսսե գրել Քուչակի կամ Վարուժանի ստեղծագործությունների շուրջ։