04.09.2018

  • Լրացնել բաց թողած տառերը և կետադրել։
    1.1-13
  • Դերբայական դարձվածով նախադասությունները վերածել բարդ ստորադասական նախադասության.
    ԴԴ-բարդ