02.19.2018

  • Նախորդ դասից մնացած աշխատանքի կատարում։
  • Հոդ։ Որոշիչ, ստացական, դիմորոշ և ցուցական հոդեր։ Դրանց տարբերություններն ու նմանությունները։ — էջ 47-49, վարժ. 38-47։
  • Դերանուն։ Տեսակները։ Հոլովվող դերանունների հոլովումները։ էջ 54, վարժ. 77, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 95։
  • Բայ, դիմավոր և անդեմ բայեր։ Բայի հատկանիշները (խոնարհում, սեռ, կազմություն, բայահիմք)։ էջ 58-61, վր. 100, 102, 105, 107, 113, 114, 115, 118)։