02.26.2018

Նախորդ դասից մնացած առաջադրանքների ստուգում։

  1. Թվական անուն։  Թվականի տեսակները։ Դասական և քանակական թվականներ։ Քանակական թվականի տեսակները (բուն քանակական, կոտորակային (կես և քառորդ բառերը ներառած) և բաշխական)։ Դասական թվականի իմաստը։ Թվական պարունկող, բայց թվական չհանդիսացող բառեր։ Թվականների ուղղագրությունը։ Փոխանվանաբար կիրառված թվականներ։

էջ 51 վ. 58-63, էջ 206, վ. 21,22,23։

2. Դերանուն։ Տեսակները։ Հոլովվող դերանունների հոլովումները։ էջ 54, վարժ. 77, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 95։ Էջ 207, վ. 24,25,26։