03.07.2018

Տրված հատվածից գտնել գոյականները, ածականները, թվականները և դերանունները։ Որոշել դրանց քերականական կարգերը։