03.12.2018

  1. Գոյականի, ածականի, թվականի և դերանվան քերականական կարգերի կրկնում։
  2. Բայ։ Դիմավոր և անդեմ բայեր։ Անդեմ բայերի՝ դերբայների տեսակները։ Անկախ դերբայներ։ Բոլոր բայերին վերաբերող քերականական կարգերը՝
  • խոնարհում՝ ա-ե.
  • հիմք-անորոշի, անցյալ կատարյալի. անորոշ դերբայը՝ որպես հիմք. դերբայական ձևերի կազմությունը հիմքերից.
  • կազմությունը- բայածանցներ.
  • սեռը։

էջ 57, վ. 97, էջ 58-60, վ.101-115, էջ 60-61, վ. մինչև 121