02.22.2018

Ածական անուն- ածականի տեսակները, որակական և հարաբերական ածակակններ։ Ածականի համեմատության աստիճանները։ Համեմատության աստիճան չունեցող ածականներ։ Ածականի գերադրական աստիճանի կազմությունը։ Հոմանիշ ձևեր։ Հոմանիշ ձևերի միաժամանակ կիրառության անթույլատրելիությունը։

էջ 49,  վարժ. 48-50; էջ50, վարժ. 53, 54, 56;  էջ 51, վարժ. 57; էջ 205-206, վարժ. 14-21։