03.22.2018

Գոյականական անդամի լրացումները և կետադրությունը