02.05.2019

  1. Կարդալ «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունը
  2. Տեքտում առանձնացնել գոյականները, ածականները, թվականներն ու դերանունները, որոշել քերականական հատկանիշները։
  3. Բանաստեղծության մեջ պարզել այլաբանությունը։
  4. Էսսե գրել բանաստեղծության շուրջ, բանաստեղծությունը հաջորդ դասի համար սովորել անգիր։