03.12.2019

  1. Մեծարենց՝ «Աքասիաներու շուքին տակ» (չենք մոռանում արևմտահայերենը)
  2. Չարենցյան թեմայով էսսեների ընթերցում։
  3. Խոսքի մշակում՝ թեզ և հակաթեզ։ Փաստարկ, ապացույց, վերաբերմունք ունկնդրի նկատմամբ։

Գործնական աշխատանք. (պատրաստվելու համար՝ 10 րոպե, ներկայացնելու համար՝ 3 րոպե)։

  1. Չարենցը հետաքրքիր գրղ է։
  2. Չարենցը անհասկանալի, հետևաբար ձանձրալի գրող է։

Հաստատել դրույթներից յուրաքանչյուրը՝ օգտագործելով ա) վերաբերմունքը ունկնդրի նկատմամբ, բ) փաստարկներ, ապացույցներ։

Բանավոր խոսքը վերածել գրավորի

Տանը կարդալ Չարենցի «Դանթեական առասպել» պոեմը՝ հաջորդ դասի համար։