12.07.2018

Բարդ նախադասություն։ Համադասական և ստորադասական նախադասություններ։ Բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցները։

Համադասական և ստորադասական շաղկապներ։

Բարդ նախադասություն

Բարդ ստորադասական նախադասություն

Գտիր՝ տրված նախադասությունները բա՞րդ են, որոնք են բաղադրիչները։ Վերլուծիր շարահյուսորեն։

11-երի նախ.