Լրագրության ծրագիր

 • Նախատեսվում է ընտրությամբ խմբի համար
 • Աշխատանքի բնույթը՝ նախագծային
 • Կազմակերպումը՝ դասարանային և առցանց
 • Նպատակը՝ հաղորդակցական, քննադատական մտածողության, ճկուն հմտությունների զարգացում, դրանց կիրառության դաշտի ստեղծում և կիրառում։
 • Արդյունքը՝ էլեկտրոնային լրագիր, TV և ռադիոնյութեր

Բովանդակային ծրագիր

 1. Լրագրության առանձնահատկությունները. ինչի համար է նախատեսվում, ինչ կողմնակի արդյունքներ կարող ենք ստանալ։
 2. Լրահավաքություն, լրաստեղծում։
 3. Լրագրողի էթիկան. մոտեցում անհատին և երևույթին, վերաբերմունք ընտրած նյութի նկատմամբ, բարեխղճություն, պատասխանատվություն և այլն։
 4. Գրավոր լրագրության առանձնահատկությունները.
  ա) Գրավոր լրատվություն
  բ) Լրագրողական հետազոտություն
  գ) Հարցազրույց։
 5. Բանավոր լրագրության առանձնահատկությունները. հնչերանգ, շփում մարդու հետ, թիմային, համագործակցային աշխատանք ցանկացած նախագծի մեջ։
 6. Աուդիո և տեսամոնտաժի հիմնական սկզբունքները։
 7. Խմբագրում։
 8. Հրապարակայնացում։ Հրապարակային ելույթ։
 9. Տեսահաղորդման և աուդիոհաղորդման կազմակերպում։ Պայմանավորում, նախնական զրույցներ։
 10. Գովազդներ։
 11. Կատարված աշխատանքների պարբերական ամփոփումներ։

Առաջարկվող նախագծեր (նախնական).

 1. «Խոսքուզրույց»
 2. «Խոհանոցից խոհանոց»
 3. «Խոսքի ուժը»
 4. «Ինչ կա-չկա»
 5. Գրական ակումբ
 6. Վերլուծաբան
 7. Սովորողների նախաձեռնություններ