10.11.2019

Գրաբար

Կարդա «Ի մահուանն Արտաշիսի…» (17) և «Վասն որոյ անիծեալ զնա Արտաշիսի» (18) հատվածները ։ Կատարիր բոլոր առաջադրանքները։