09.19.2019

Կարդում ենք «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գիրքը, ծանոթանում ենք ստուգաբնւթյուններին,

Կամ կարդում ենք դարձվածաբանական բառարան

Խմբային աշխատանք. ընթերցանության նյութը՝ էջ 4-42։ Քննարկվող թեմաները՝

  1. Իմաստափոխությունը ժամանակի ընթացքում, իմաստի նեղացում
  2. Փոխառյալ բառերի կիրառությունը այլ նրբիմաստով
  3. «Միջազգային բառապաշար»
  4. Բուն իմաստից դարձվածքային իմաստի անցումը (գլուխ բերել, մոխիրը քամուն տալ, արյունը խմել…»
  5. Արմատների ստուգաբանությամբ, դրանց նոր՝ փոփոխված իմաստների մեջ  ժողովուրդների բնավորության բացահայտում
  6. Հին պատկերացումների ազդեցությունը բառիմաստի վրա
  7. Բառիմաստի լայնացում։