03.03.2020

  1. Լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր։
  2. Բարդ նախադասությունների կողքին նշիր՝ քանի բաղադրիչ նախադասություն ունի։
  3. Ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր առաջին նախադասության բոլոր բառերը։

Տեքստ

Հայկազն նահապետի այս դաստակերտը որ Տր-ատի շնորհիվ շքեղ վերաշինվելով դարձել էր անառիկ բեր- Այրարատ նահանգի երկու գավառները միմյանցից բաժանող Գեղասարի գո-ավոր հարթության վրա էր։ Բար-ունքի սարավանդը որի վրա էր դղյակը շրջապատված էր խորունկ կիրճերով լեռների խրո-տ ու գմբեթար- գագաթներով։ Ամրոցը պատսպարված էր բնական ամրություններով ինչպես նաև կոկված ու հ-կված որ-աքար ժայռերով։ Հարա-արևելյան կորնթար- բար-ունքի սարավանդին կանգնած էին հյուրընկալ հսկաները ար-ունական հինավուր- դղյակը իր զվար- կառույցներով ու գո-տրիկ մատուռներով Տրդատի հոյակապ հովանոցը վերասլաց սյուներով քարե արձաններով քանդակազար- ձե-ունով ազատատենչ ոգուց բխող զար-աքանդակներով։ Միջօրեի տապն անցել էր լուսնկա զովաշունչ երեկո էր։ Ներքևում կիրճում ան-ուդար-ը դադարել էր անօ-ևան ճամփորդները օ-ևան էին ստացել Այրիվանքում որի խորշերից մոմի թրթռացող լույս էր երևում։

Հինավուր- Գառնու ամրոցում արթուն էր միայն թագուհի Սահականույշը։