11.19.2019

Նախադասություն։ Նախադասությունը տեքստի փոքրագույն մաս։ Նախադասության ստորոգում։ Ստորոգյալ։ Պարզ և բաղադրյալ ստորոգյալներ։ Ստորոգման բազմակիություն մեկ նախադասության մեջ։ Մտորոգյալի զեղչում։ Դրա հետ կապված կետադրությունը։

Առաջադրանք

  1. Լրացրու տեքստում բաց թողած տառերը։ Կետադրիր՝ որքան կարող ես։
  2. Գտիր բոլոր նախադասությունների ստորոգյալները։ Որոշիր՝ պա՞րզ ստորոգյալ են, թե բաղադրյալ։

Կորիոլանն ապստամբեց նա հար-ակվեց  Հռոմի վրա հռոմեացիներին ստիպելով փա-չել։
Նա ար-ամար-եց ու մերժեց ծեռակույտին։ Երբ երևաց մայրը Կորիոլանն ըդ-առաջ գնաց գրկախառնվելու բայց հուզախռով մայրը բացականչեց դողդոջ-ն ձայնով, ընդ-ատ բառերով

Հեռու մնա ինձանից։ Դեռ պիտի տեսնեմ արդյոք որդուս մոտ եմ եկել թե թշնամուս։ Միթե ծնել ու սնել եմ որ քեզ ապստամբ տեսնեմ։
Մոր խոսքերը որդու սիրտը շան-ահարեցին։ Սա-ս-աց որդին և զայրույթն անցավ մակնթացությունից փոխվելով տեղատվության։ Մոր գիրկն ընկավ ա-կուն ու ան-նկճելի զորավարը։

Եվ կտրի- զավակը հակառակոր-ի ձեռքը հանձնվելով սրախո-խո- եղավ։