09.25.2019

Բառագիտություն։ Բառակազմական միավորներ։ Բառերի տեսակներն ըստ կազմություն։ Հնչյունափոխ և անհնչյունափոխ արմատներ։ Էջ 38-39։